Hymna TCP‏  
text, hudba, spev pani Silvia Victoria Regia
Vítajte na našej internetovej stránke!

Výhody členstva TCP


Občianske združenie Top centrum podnikateliek je právnická osoba založená podľa zákona č.83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov a pôsobí ako nezávislá organizácia združujúca ženy – podnikateľky bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, národnosť a rasu.
 
OZ TCP je združenie, ktoré
 
1., sa venuje záujmom žien podnikateliek a manažériek.
Združenie pomáha svojim členkám presadzovať ich záujmy v oblasti legislatívy, napomáha rozvoju ich podnikateľských aktivít, monitoruje domáce i medzinárodné aktivity organizácií, ktoré združujú ženy podnikateľky a manažérky na Slovensku i v zahraničí.
 
2.,spolupracuje s partnermi na úrovni profesijných zväzov, obchodných komôr a orgánov na úrovni miestnej a štátnej samosprávy.
Cieľom tejto spolupráce je vytvárať lepšie legislatívne podmienky pre fungovanie súkromných firiem zriadených ženami a pri odstraňovaní priamych i nepriamych foriem diskriminácie žien v riadiacich funkciách.
 
3.,svojim členkám umožňuje dávať o sebe vedieť a vyjadrovať svoje názory.
Členkám združenia umožňuje propagovať svoje produkty a služby na domácich i zahraničných podujatiach, na internete, v printových i elektronických médiách. Svoje názory majú členky možnosť vyjadrovať osobne na pravidelných stretnutiach, ale i formou príspevkov na webovej stránke www.podnikatelka.sk . Názory členiek sú cenné najmä z pohľadu profesionalizácie a skvalitnenia práce združenia.
 
4., umožňuje svojim členkám získavať množstvo informácií a výmenu skúseností.
OZ TCP prináša členkám množstvo informácií o možnostiach rozvíjania ich podnikateľských aktivít, o možnostiach získania partnerov pre podnikanie na Slovensku a v zahraničí, o aktivitách medzinárodných podnikateľských zväzov a o možnostiach účasti našich členiek v nich.
 
5., zabezpečuje svojim členkám profesionálny i osobnostný rozvoj.
OZ TCP pravidelne organizuje pre svoje členky kluby, workschopy, konferencie, na ktorých majú možnosť získavať a rozširovať si svoje vedomosti z oblasti marketingu, manažmentu, koachingu, ekonomiky, IT, obchodného práva, spoločenského protokolu a jazykového vzdelávania.
 
6.,propaguje v rámci spolupráce so Slovak Business Agency (SBA) úspechy svojich členiek.
Združenie informuje svoje členky o možnosti zapojiť sa do súťaže Podnikateľka roka, ktorej je spoluorganizátorom, a najmä im dáva prostredníctvom súťaže priestor pre ich predstavenie sa a propagáciu svojho podnikania.
 
7., informuje svoje členky o možnostiach získania rôznych foriem podpory pre odštartovanie a rozvoj svojho podnikania.
Združenie oboznamuje svoje členky s možnosťami čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Slovenskej záručnej banky, iných bankových inštitúcií a eurofondov.
 
8.,predstavuje na klubových, celoslovenských i zahraničných stretnutiach úspechy svojich kolegýň.
Predstavovanie úspešných podnikateliek a manažériek je jedným z nástrojov ako motivovať ženy k rozhodnutiu stať sa podnikateľkami a úspešnými manažérkami.
 
9.,organizuje pre svoje členky tematické cesty do zahraničia.
V spolupráci s obchodnými oddeleniami pri veľvyslanectvách SR organizuje TCP business cesty do zahraničia, ktorých obsahom sú stretnutia s podnikateľkami, s podnikateľskými zväzmi a združeniami, návštevy úspešných podnikov a rozvoj medzinárodnej spolupráce.
 
10.,prostredníctvom svojich členiek umožňuje využívanie výhod členstva v OZ TCP.
Registrované členky majú možnosť využívať všetky výhody, ktoré si členky medzi sebou navzájom ponúkajú, majú možnosť dostávať sa k informáciám, ktoré sú určené len pre nich a za zvýhodnených finančných podmienok zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných OZ TCP.

PhDr. Elvíra Chadimová, prezidentka OZ TCP