Hymna TCP‏  
text, hudba, spev pani Silvia Victoria Regia
Vítajte na našej internetovej stránke!

Úvod

Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK bolo založené 5. septembra 2001 a pôsobí ako nezávislá organizácia, združujúca ženy – podnikateľky bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, národnosť a rasu.

Ciele činnosti:

 1. Podnecovať účasť žien – podnikateliek v hospodárskom a verejnom živote a to tak na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni.
 2. Pôsobiť vo verejnom živote s cieľom vytvárať podmienky potrebné k zabezpečovaniu chodu rodinných podnikov, priemyselných podnikov, obchodných alebo poľnohospodárskych spoločností a umeleckých agentúr tak, aby boli považované za spoločné aktivity manžela a manželky.
 3. Vyvíjať aktivity v súvislosti s informovanosťou žien – podnikateliek o možnostiach a funkciách, ktoré môžu zastávať, pomáhať zvyšovať ich sebavedomie v odborných činnostiach a podporovať ich iniciatívu, pôsobiť v štátnych a verejných funkciách  s poukazovaním na ekonomický efekt týchto činností.
 4. Spolupracovať s partnermi na úrovni profesných zväzov, syndikátov, obchodných komôr s cieľom vytvárať lepšie legislatívne podmienky pre fungovanie súkromných spoločností a rodinných podnikov.
 5. Zhromažďovať a podľa potreby distribuovať členkám Top Centra Podnikateliek dokumentáciu týkajúcu sa podpory podnikania ako aj články a materiály o ženách.
 6. Poukazovať na všetky formy diskriminácie – priamej aj nepriamej – pomáhať pri jej odstraňovaní a iniciovať legislatívne zmeny v tejto oblasti.
 7. Presadzovať princíp rovnosti vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
 8. Zabezpečovať výmenu skúsenosti medzi podnikateľkami na Slovensku a podnikateľkami v zahraničí, organizovať kongresy, konferencie, semináre, besedy s významnými osobnosťami a workshopy na medzinárodnej úrovni s cieľom pomôcť uplatniť sa slovenským podnikateľkám na zahraničných trhoch.

OZ TCP realizuje svoju činnosť prostredníctvom riadnych klubov (1x mesačne), business life klubov a Busines Coctailov.
Organizuje tiež workschopy, konferencie, dni podnikateliek a podnikateľské fóra (Rím, Praha, Monaco, New York, Bolzano, Merano).
Vzdelávanie členiek zabezpečuje prostredníctvom Akadémie pre malé firmy prezenčnou ale i on-line formou.

TCP spolupracuje:

 • AIDA - ITALY
 • MAPM – Moravská asociácia podnikateliek a manažériek
 • Fórum žen, Česká republika
 • Klub žen, Česká manažérska asociácia
 • Nemecký a rakúsky zväz podnikateliek
 • Výbor žien pri Obchodnej komore Udine
 • Eurodialogue Association, NGO, Bulharsko
 • Institute of Sociology, Bulharsko
 • Diktuo of businesswomen of the ergani centre, Grécko
 • OZ Profesionálne ženy
 • Asociácia pre kultúru a komunikáciu
 • VdU Nemecko
 • OZ Minerva, Česká republika
 • NAWBO – USA a ďalšími európskymi zväzmi.

Aktivity:

 • zorganizovanie IV. Medzinárodnej konferencie „Žena – tvorivá osobnosť  3. tisícročia“ – Bratislava, január 2003 v spolupráci s MAPM
 • účasť na V. Medzinárodnej konferencii „Žena – tvorivá osobnosť 3. tisícročia“ – Brno, január 2004
 • zorganizovanie workshopu Rozvoj komunikačných a vzťahových zručností v náročných situáciách, Tatranská Lesná, 8.-10. máj 2003 – I. časť, 2.-4. október 2003 – II. časť
 • účasť na 7. dni podnikateliek v Oberhausene, Nemecko – apríl 2003
 • účasť na 1. dni podnikateliek vo Viedni, Rakúsko – október 2003
 • spoluúčasť pri organizovaní súťaže Vynikajúca podnikateľka s Národnou agentúrou pre malé a stredné podnikanie 2003 - 2010
 • zorganizovanie medzinárodného workshopu „Rozvíjanie networkingu v Európe“ – Bratislava, 16.-18. apríl 2004
  http://www.ebusinessWomen.net/
 • organizovanie medzinárodného workshopu zúčastnených strán v Sofii – október 2004
 • poskytovanie poradenských služieb
 • vydávanie informačného bulletinu Spravodaj TCP
 • účasť na medzinárodnom workshope „Správne metódy a postupy v ženskom podnikaní na regionálnej, národnej a európskej úrovni“ – Lignano, 8.-11. máj 2004, I WIN (Interregional women initiative network – Medzinárodná sieť pre ženské podnikanie)
 • zorganizovanie workshopu Rozvoj osobnosti podnikateľky
 • organizovanie Dní podnikateliek a manažérok SR – od r. 2004
 • spoluorganizátorky konferencie v New Yorku „Žena – tvorivá osobnosť 3. tisícročia“ v r. 2009
 • spoluorganizátorky konferencie v Nairobi „Žena – ekonomická brána do Afriky“ – r. 2011-04-11
 • Európsky deň podnikateliek a manažérok – Bratislava SR – r. 2012
 • EXPO Miláno – prezentácia slovenských podnikateliek na Svetovej výstave
 • Business Coctaily - Budapešť, Praha od r. 2011 – 2x do roka
 • Otvorenie Klubov TCP – Rím, Herissau (Švajčiarsko) r. 2014
 • Návšteva Stálej misie SR a OSN – Viedeň 2015
 • Účasť na zasadnutí OBSE – Viedeň 2015
 • Návšteva Slovenského inštitútu – Viedeň 2015
 • Deň podnikateliek a manažérok (Podpora žien v regiónoch) – Prešov, Košice 2016

OZ TCP je partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska a celonárodnej ankety Slovenka roka

Projekty:

Mentoring – v spolupráci s partnerskými organizáciami a médiami.

Motivačné workshopy v regionálnych poradenských centrách.

Spravodaj TCP – informácie, poradenstvo

Vznik OZ TCP v Českej republike – r. 2010

Regionálne strediská TCP:

 • Slovenská republika - Levice, Žilina, Lučenec, Prešov, Bratislava, Banská Bystrica
 • Česká republika - Praha, Brno

TCP kluby sú miestom pravidelných stretnutí členiek a tiež významných hostí z oblasti ekonomiky, politiky a kultúrneho i spoločenského života. Výmena skúseností z práce i osobného života je dôležitou náplňou ich činnosti.