Hymna TCP‏  
text, hudba, spev pani Silvia Victoria Regia
Vítajte na našej internetovej stránke!

Stanovy TCP


I. Názov a sídlo združenia
1. Názov združenia je: Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK
2. Sídlom združenia je: Prešovská ul. č. 39, Bratislava, 821 08
II. Ciele činnosti združenia
Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK je právnická osoba založená podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov, ktoré bude pôsobiť ako nezávislá organizácia, združujúca ženy - podnikateľky bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, národnosť a rasu.
Ciele činnosti:
1. Podnecovať účasť žien - podnikateliek v hospodárskom a verejnom živote a to tak na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni.
2. Pôsobiť vo verejnom živote s cieľom vytvárať podmienky potrebné k zabezpečovaniu chodu rodinných podnikov, priemyselných podnikov, obchodných alebo poľnohospodárskych spoločností a umeleckých agentúr tak, aby bolipovažované za spoločné aktivity manžela a manželky.
3. Vyvíjať aktivity v súvislosti s informovanosťou žien - podnikateliek o možnostiach a funkciách, ktoré môžu zastávať, pomáhať zvyšovať ich sebavedomie v odborných činnostiach a podporovať ich iniciatívu pôsobiť v štátnych a verejných funkciách s poukazovaním na ekonomický efekt týchto činností.
4. Spolupracovať s partnermi na úrovni profesných zväzov, syndikátov, obchodných komôr s cieľom vytvárať lepšie legislatívne podmienky pre fungovanie súkromných spoločností a rodinných podnikov.
5. Zhromažďovať a podľa potreby distribuovať členkám Top Centra Podnikateliek dokumentáciu týkajúcu sa podpory podnikania ako aj články a materiály o ženách.
6. Poukazovať na všetky formy diskriminácie - priamej aj nepriamej - pomáhať pri jej odstraňovaní a iniciovať legislatívne zmeny v tejto oblasti.
7. Presadzovať princíp rovnosti príležitosti vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
8. Zabezpečovať výmenu skúseností medzi podnikateľkami na Slovensku a podnikateľkami v zahraničí, organizovať kongresy, konferencie, semináre, besedy s významnými osobnosťami a workshopy na medzinárodnej úrovni s cieľom pomôcť uplatniť sa slovenským podnikateľkám na zahraničných trhoch.
III. Členstvo
1. Členkou združenia môže byť žena staršia ako 18 rokov, ktorá súhlasí s jeho stanovami a cieľmi a spĺňa jedno z kritérií uvedených v čl. III. bod 3 stanov.
2. Členskú základňu tvoria riadne členky, ktoré majú hlasovacie právo a môžu byť volené do orgánov združenia, ďalej členky sympatizujúce so združením a čestné členky bez hlasovacieho práva. O prijatí uchádzačky o členstvo v združení rozhoduje predsedníctvo združenia na základe kritérií uvedených v bode 3.
3.
A/ riadna členka
Za riadnu členku združenia s hlasovacím právom môže byť prijatá uchádzačka na základe prihlášky a dokladu, že spĺňa niektorú z podmienok a) alebo b)
a) podnikateľka - podniká ako spoločníčka v spoločnosti zapísanej v obchodnom registru, - podniká na základe živnostenského zákona, - vykonáva slobodné povolanie podľa osobitných predpisov.
b) manažérka - je štatutárnou zástupkyňou v súkromnej spoločnosti alebo zastáva významné funkcie vo vedení súkromných spoločností a má podpisové právo.
- získava heslo, prostredníctvom ktorého má prístup k informáciám určeným pre členky na webovej stránke
B/ čestná členka
Je členkou združenia, nemá hlasovacie právo a nemôže byť volená do orgánov združenia ako riadna členka.
- čestnou členkou združenia sa so súhlasom predsedníctva združenia môže stať žena, ktorá pôsobila v minulosti vo významných funkciách alebo zastáva v súčasnosti dôležité miesto v oblasti verejného, hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života a stotožňuje sa s cieľmi združenia.
Počet týchto členiek by nemal prekročiť hranicu 10%.
4. Členstvo vzniká rozhodnutím predsedníctva združenia o prijatí a zaplatením členského príspevku v súlade s internými predpismi združenia. Predsedníctvo vedie zoznam svojich členov.
5. Členstvo v združení zaniká:
a) vystúpením, ktoré nadobudne účinnosť dňom oznámenia o vystúpení predsedníctvu,
b) vylúčením, ktoré nadobúda účinnosť dňom oznámenia rozhodnutia predsedníctva o vylúčení. Dôvodom vylúčeniačlenky zo združenia je nesplnenie podmienok pre členstvo, resp. neplnenie povinností členky po dlhšiu dobu,
c) smrťou členky,
d) zánikom združenia.
IV. Orgány združenia
Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie,
2. predsedníctvo,
3. revízna komisia.
1. Valné zhromaždenie
a) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktoré tvoria všetky jeho členky. Koná sa najmenej raz za rok, zvoláva ho predsedníctvo združenia písomnou pozvánkou. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná aspoň polovica riadnych členiek.
b) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
- schvaľovanie aktivít
- cieľov činnosti združenia na jednotlivé roky,
- schvaľovanie ročnej správy o hospodárení združenia,
- rozhodovanie o vytvorení organizačných jednotiek združenia,
- rozhodovanie o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení združenia s iným združením,
- prerokovanie ročnej správy o činnosti združenia a návrhu rozpočtu,
- voľba a odvolanie členov predstavenstva,
- voľba a odvolanie členov revíznej komisie,
- schvaľovanie zmien stanov.
c) Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných riadnych členiek s výnimkou hlasovania o rozpustení alebo zlúčení združenia a o zmenách stanov, kde na rozhodnutie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných riadnych členiek združenia.
Čestné členky a sympatizantky majú na valnom zhromaždení všetky práva členky, s výnimkou hlasovacieho práva.
O výsledku rokovania valného zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorú podpisuje predseda zasadania valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia zápisnice.
2. Predsedníctvo
a) Predsedníctvo je štatutárnym a výkonným orgánom združenia, ktoré riadi jeho činnosť a koná v jeho mene. Za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. V mene združenia je oprávnená konať predsedníčka a v jej neprítomnosti koná prvá podpredsedníčka, v neprítomnosti prvej podpredsedníčky koná druhá podpredsedníčka.
Predsedníctvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva združenia a predpokladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie ročnú správu o plnení svojej ročnej činnosti.
b) Predsedníctvo má najmenej 5 členiek, ktoré z radov riadnych členiek volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčne obdobie predsedníctva je 3 roky. Členky predsedníctva volia svoju predsedníčku, prvú druhú podpredsedníčku, tajomníčku a hospodárku. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členiek, rozhoduje väčšinou hlasov svojich členiek, schádza sa raz mesačne. Rokovania predsedníctva zvoláva a riadi jeho predsedníčka, v jej neprítomnosti poverená podpredsedníčka.
Predsedníctvo môže niektorými činnosťami poveriť aj iné členky združenia. O priebehu zasadnutia predsedníctva a jeho rozhodnutiach sa vyhotovuje zápisnica podpísaná predsedom predstavenstva a zapisovateľom.
3. Revízna komisia
Revízna komisia má tri členky, ktorých na obdobie 3 rokov volí valné zhromaždenie z riadnych členiek. Revízna komisia si zo svojich radov volí predsedníčku.
Revízna komisia dohliada na výkon pôsobnosti predsedníctva, na realizáciu schválených cieľov a projektov združenia a na jeho hospodárenie s majetkom združenia. Za tým účelom členky revíznej komisie sú oprávnené nahliadať do všetkých dokladov a účtových záznamov týkajúcich sa činnosti združenia.
Revízna komisia preskúmava ročnú správu o hospodárení združenia a svoje vyjadrenie predkladá valnému zhromaždeniu.
V. Práva a povinnosti členiek
1. Všetky členky združenia majú právo:
- podieľať sa na činnosti združenia
- obracať sa na orgány združenia s návrhmi, podnetmi, sťažnosťami a žiadať od nich stanovisko,
- byť informované o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia vrátane stanov.
Riadne členky majú právo hlasovať a byť volené do predstavenstva a revíznej komisie.
2. Všetky členky združenia sú povinné:
- dodržiavať stanovy združenia,
- plniť uznesenia orgánov združenia,
- aktívne sa podieľať na činnosti združenia,
- zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo alebo sťažovalo ciele združenia, prípadne jej členiek,
- platiť členské príspevky tak ako to určí valné zhromaždenie.
Čestné členky nemajú povinnosť platiť členské príspevky.
VI. Zásady hospodárenia združenia
1. Združenie je právnická osoba hospodáriaca so svojím hnuteľným i nehnuteľným majetkom. Majetok používa na dosiahnutie cieľa svojej činnosti.
2. Zdrojmi príjmov sú:
- členské príspevky,
- príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb,
- výnosy z vlastného majetku,
- príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
3. Združenie bude hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.
VII. Organizačné jednotky
Združenie bude vytvárať svoje regionálne jednotky - TOP Centrá bez právnej subjektivity. O vytvorení jednotlivých regionálnych jednotiek, ich sídlach, organizácii, kompetenciách rozhodne valné zhromaždenie na návrh predsedníctva.
Predsedníčku RTCP volia členky regionálneho RTCP a potvrdzuje ju do funkcie Predstavenstvo OZ TCP. Predsedníčku RTCP na základe výboru príslušného RTCP odvoláva Predstavenstvo OZ TCP, a to len na základe preukázaného porušenia stanov alebo v iných preukázateľne odôvodnených prípadoch.
Regionálne stredisko OZ TCP môže zriadiť osoba, ktorá je riadnou členkou OZ TCP minimálne šesť mesiacov. Zriadenie a otvorenie RTCP potvrdzuje Predstavenstvo OZ TCP.
VIII. Zánik združenia
1. Združenie môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ktoré odsúhlasí valné zhromaždenie na návrh predsedníctva. Zánik združenia oznámi valné zhromaždenie ministerstvu do 15 dní,
b) rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Prednostne sa uhradia pohľadávky združenia. Majetok sa pri zániku združenia môže použiť výlučne na verejnoprospešné vzdelávacie a charitatívne účely.
Majetkoprávne vysporiadanie vykoná likvidátor, ktorého pri zániku podľa čl. 8 bod 1a) ustanoví predsedníctvo a pri zániku podľa čl. 8 bod 1b) ustanoví ministerstvo.
IX. Záverečné ustanovenia
1. Združenie môže uzatvárať zmluvy o súčinnosti na dosiahnutie cieľov s inými združeniami.
2. Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR. Až do vytvorenia predsedníctva združenia, koná v mene združenia prípravný výbor.
3. Tieto stanovy boli prečítané a schválené všetkými zakladajúcimi členkami združenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení, konanom dňa 05.09.2001 v sídle združenia.
Bratislava, dňa 05.09.2001