Hymna TCP‏  
text, hudba, spev pani Silvia Victoria Regia
Vítajte na našej internetovej stránke!

O nás


TOP CENTRUM PODNIKATELIEK
Občianske združenie
www.podnikatelka-tcp.sk

Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK bolo založené 5. septembra 2001 a pôsobí ako nezávislá organizácia, združujúca ženy – podnikateľky bez ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, národnosť a rasu.
 
Ciele činnosti:
Podnecovať účasť žien – podnikateliek v hospodárskom a verejnom živote a to tak na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni.
Pôsobiť vo verejnom živote s cieľom vytvárať podmienky potrebné k zabezpečovaniu chodu rodinných podnikov, priemyselných podnikov, obchodných alebo poľnohospodárskych spoločností a umeleckých agentúr tak, aby boli považované za spoločné aktivity manžela a manželky.
Vyvíjať aktivity v súvislosti s informovanosťou žien – podnikateliek o možnostiach a funkciách, ktoré môžu zastávať, pomáhať zvyšovať ich sebavedomie v odborných činnostiach a podporovať ich iniciatívu, pôsobiť v štátnych a verejných funkciách s poukazovaním na ekonomický efekt týchto činností.
Spolupracovať s partnermi na úrovni profesných zväzov, syndikátov, obchodných komôr s cieľom vytvárať lepšie legislatívne podmienky pre fungovanie súkromných spoločností a rodinných podnikov.
Zhromažďovať a podľa potreby distribuovať členkám Top Centra Podnikateliek dokumentáciu týkajúcu sa podpory podnikania ako aj články a materiály o ženách.
Poukazovať na všetky formy diskriminácie – priamej aj nepriamej – pomáhať pri jej odstraňovaní a iniciovať legislatívne zmeny v tejto oblasti.
Presadzovať princíp rovnosti vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
Zabezpečovať výmenu skúsenosti medzi podnikateľkami na Slovensku a podnikateľkami v zahraničí, organizovať kongresy, konferencie, semináre, besedy s významnými osobnosťami a workshopy na medzinárodnej úrovni s cieľom pomôcť uplatniť sa slovenským podnikateľkám na zahraničných trhoch.

TCP je členom
Svetovej asociácie podnikateliek so sídlom v Paríži – FCEM (LES FEMMES CHEFS D´ENTREPRISES MONDIALES)
 
Od roku 2010 OZ TCP pôsobí ako samostatné občianske združenie v Českej republike.
 
TCP spolupracuje:
  • MAPM – Moravská asociácia podnikateliek a manažérok
  • Fórum žen, Česká republika
  • Klub žen, Česká manažérska asociácia
  • Výbor žien pri Obchodnej komore Udine
  • Eurodialogue Association, NGO, Bulharsko
  • Institute of Sociology, Bulharsko
  • Diktuo of businesswomen of the ergani centre, Grécko
  • OZ Profesionálne ženy
  • Asociácia pre kultúru a komunikáciu
  • VdU, Nemecko
 
Aktivity:
- zorganizovanie IV. Medzinárodnej konferencie „Žena – tvorivá osobnosť 3. tisícročia“ – Bratislava, január 2003 v spolupráci s MAPM
- účasť na V. Medzinárodnej konferencii „Žena – tvorivá osobnosť 3. tisícročia“ – Brno, január 2004
- zorganizovanie workshopu Rozvoj komunikačných a vzťahových zručností v náročných situáciách, Tatranská Lesná, 8.-10. máj 2003 –
I. časť, 2.-4. október 2003 – II. časť
- účasť na 7. dni podnikateliek v Oberhausene, Nemecko – apríl 2003
- účasť na 1.dni podnikateliek vo Viedni, Rakúsko – október 2003
- spoluúčasť pri organizovaní súťaže Vynikajúca podnikateľka s Národnou agentúrou pre malé a stredné podnikanie 2003 - 2010
- zorganizovanie medzinárodného workshopu „Rozvíjanie networkingu v Európe“ – Bratislava, 16.-18. apríl 2004
http://www.ebusinessWomen.net/
- organizovanie medzinárodného workshopu zúčastnených strán v Sofii – október 2004
- poskytovanie poradenských služieb
- vydávanie informačného bulletinu Spravodaj TCP
- účasť na medzinárodnom workshope „Správne metódy a postupy v ženskom podnikaní na regionálnej, národnej a európskej úrovni“ – Lignano, 8.-11. máj 2004, I WIN (Interregional women initiative network – Medzinárodná sieť pre ženské podnikanie)
- zorganizovanie workshopu Rozvoj osobnosti podnikateľky
- organizovanie Dní podnikateliek a manažérok SR – od r.2004
- spoluorganizátorky konferencie v New Yorku „ Žena – tvorivá osobnosť 3.tisícročia“ v r.2009
- spoluorganizátorky konferencie v Nairobi „Žena – ekonomická brána do Afriky“ – r. 2011-04-11
 
Projekty:
Mentoring – v spolupráci s partnerskými organizáciami a médiami. Koordinátorka projektu Eva Šišková, viceprezidentka TCP.
Motivačné workshopy v regionálnych poradenských centrách.
Spravodaj TCP – informácie, poradenstvo
Regionálne pobočky TCP pôsobia v mestách Levice, Žilina, Senica, Lučenec, Senec, Prešov,Bratislava, Banská Bystrica.
TCP kluby sú miestom pravidelných stretnutí členiek a tiež významných hostí z oblasti ekonomiky, politiky a kultúrneho i spoločenského života. Výmena skúseností z práce i osobného života je dôležitou náplňou ich činnosti.